Nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať majetok mesta v kat. území Topoľčany, a to nebytový priestor v budove Spoločenského domu v Topoľčanoch, súp. č. 2357/2, o výmere 198,6 m2 (kancelárie a súvisiace ostatné priestory), pre nájomcu Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 728 683 na administratívne účely s dobou nájmu od 01.03.2022 na dobu neurčitú. Nájom nebytových priestorov bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Topoľčanoch dňa 23.02.2022 ako dôvod hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že nájomca je obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným spoločníkom je mesto Topoľčany. V Topoľčanoch 14.02.2022

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk