Nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať majetok mesta v kat. území Topoľčany, a to nebytový priestor v budove Stolnotenisovej haly v Topoľčanoch, Kalinčiakova, súp. č. 2733/1, o výmere 194,3 m2 (priestory na účely športového využitia stolnotenisového klubu), pre nájomcu Športový klub stolného tenisu Topoľčany, sídlo: Kalinčiakova 2733/1, 955 01 Topoľčany na športové účely s dobou nájmu od 01.07.2021 na dobu neurčitú. Nájom nebytových priestorov bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Topoľčanoch dňa 23.06.2021 ako dôvod hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že pre stolnotenisový klub sú uvedené priestory nevyhnutné na jeho športovú činnosť na úrovni reprezentácie SR a Regionálneho Centra v stolnom tenise.

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk