Nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov zverejňuje svoj zámer na prenájom majetku mesta v kat. území Topoľčany, a to časti pozemkov parc. č. 4840/8, 4840/12, 4840/13 a 4840/14 v kat. území Topoľčany na letnom kúpalisku za účelom prevádzkovania športovísk a občerstvenia s nájomcom Mestské služby Topoľčany s.r.o. , za symbolické 1,-EUR/na celú dobu trvania nájmu, na dobu určitú od 01.07.2021 do 30.09.2021. Prenájom časti pozemkov bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Topoľčanoch dňa 23.06.2021 ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko nájomca je obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným spoločníkom je mesto Topoľčany.

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk