MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

Plnenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany k 31.12.2019

Príjmy v €

P.č.

Funč. kl.

Kat. EK

Názov

Skutočnosť k 31.12.2019

%

Rozpočet na r. 2019

Rozpočet na r. 2019 po 1. zmene

Rozpočet na r. 2019 po 2. zmene

Rozpočet na r. 2019 po 3. zmene

1-bežný rozpočet

1

08.2.0

210

Príjmy z vlastníctva

139 120,71

101

142 000

134 000

134 000

137 200

2

08.2.0

220

Poplatky a platby z predaja a služieb

291 409,16

126

216 700

230 900

231 520

232 050

3

08.2.0

290

Ostatné príjmy

5 071,90

100

0

4 580

5 097

5 070

4

08.2.0

310

Transfery v rámci verejnej správy

366 803,00

100

327 400

350 570

356 170

366 710

1-bežný rozpočet

802 404,77

108

686 100

720 050

726 787

741 030

3-finančné operácie

5

08.2.0

450

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

59 954,94

100

37 199

59 955

59 955

59 955

6

08.2.0

450

Iné príjmové finančné operácie

5 100,00

0

0

0

0

3-finančné operácie

65 054,94

109

37 199

59 955

59 955

59 955

Spolu

867 459,71

108

723 299

780 005

786 742

800 985

Výdavky


v €

P.č.

Funč. kl.

Kat. EK

Názov

Skutočnosť k 31.12.2019

%

Rozpočet na r. 2019

Rozpočet na r. 2019 po 1. zmene

Rozpočet na r. 2019 po 2. zmene

Rozpočet na r. 2019 po 3. zmene

1-bežný rozpočet

7

08.2.0

610

Mzdy a platy

229 622,60

95

210 500

221 800

241 000

241 000

8

08.2.0

620

Poistné a príspevky do poisťovní

80 517,08

95

76 000

79 960

84 600

84 600

9

08.2.0

630

Cestovné náhrady

287,67

72

350

350

400

400

10

08.2.0

630

Energie, voda a komunikácie

98 647,80

96

95 700

95 630

95 630

102 950

11

08.2.0

630

Materiál

18 559,64

77

16 100

21 640

20 980

24 180

12

08.2.0

630

Dopravné

1 079,02

81

2 450

2 070

2 020

1 330

13

08.2.0

630

Rutinná a štandardná údržba

36 017,94

81

45 199

64 143

44 530

44 530

14

08.2.0

630

Nájomné

1 317,12

100

450

1 140

1 140

1 320

15

08.2.0

630

Služby

287 165,51

96

273 950

290 622

293 382

297 615

16

08.2.0

640

Transfery jednotlivcom a nezisk. PO

948,29

31

2 600

2 650

3 060

3 060

1-bežný rozpočet

754 162,67

94

723 299

780 005

786 742

800 985

2-kapitálový rozpočet

17

08.2.0

710

Nákup strojov, prístrojov, zariadení

0

0

0

0

0

2-kapitálový rozpočet

0

0

0

0

0

3-finančné operácie

18

08.2.0

810

Ostatné výdavkové finančné operácie

5 100,00

0

0

0

0

3-finančné operácie

5 100,00

0

0

0

0

Spolu

759 262,67

95

723 299

780 005

786 742

800 985


V Topoľčanoch, 20.04.2020


Schválila: PhDr. Katarína Baculáková


riaditeľkaMESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

Údaje o hospodárení

Mestského kultúrneho strediska Topoľčany k 31. 12. 2019

Výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Topoľčany (ďalej len „MsKS“) k 31. 12. 2019 pred zdanením predstavoval zisk vo výške 17 833,59 €, po zdanení bol dosiahnutý zisk vo výške 14 219,91 €. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dosiahnutý zisk v príspevkovej organizácii presunie na účet rezervného fondu. Po pripísaní dosiahnutého zisku bude výška rezervného fondu predstavovať sumu 19 575,24 €.

Celkové náklady boli dosiahnuté vo výške 878 066,94 € a výnosy vo výške 892 286,85 €. Podrobnejšie informácie o nákladoch a výnosoch sú uvedené v poznámkach k účtovnej závierke zverejnenej v registri účtovných závierok.

Príspevková organizácia spĺňa podmienku podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z., a to spravidla menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Dosiahnuté percento uvedeného podielu za rok 2019 je 48,85%.

MsKS je ako príspevková organizácia zapojená na programový rozpočet svojho zriaďovateľa, Mesta Topoľčany, príspevkom v programe č. 13 - Kultúra, oddych a rekreácia, podprogram č. 2 - Kultúrne služby mesta. V zmysle zákona č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2018 MsKS zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov, za účelom zosúladenia procesu zostavovania rozpočtov s mestom a ním zriadenými rozpočtovými organizáciami. Do roku 2017 bol zostavovaný rozpočet nákladov a výnosov.

Rozpočet MsKS na rok 2019 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Topoľčanoch dňa 14. 12. 2018 uznesením č. 25/2/2018 ako vyrovnaný, t. j. výdavky sa rovnali príjmom a spracovaný na úrovni „kategórie“. Podrobný rozpis rozpočtu na „podpoložky“ spracovávalo MsKS interne. V priebehu roka boli schválené 4 zmeny rozpočtu:

Plnenie rozpočtu spolu s úpravou rozpočtu sú uvedené v tabuľkovej časti - príloha č. 1, ku ktorej je v nasledujúcej časti uvedený príslušný komentár.

Komentár k plneniu príjmov a výdavkov - podľa tabuľkovej časti - príloha č.1:

Príjmy

riadok 1

riadok 2

riadok 3

riadok 4

- EK 310 - Transfery v rámci verejnej správy 366 803 € (100%) - v tejto kategórii sa triedili:

a) transfery zo štátneho rozpočtu 8 433 € (101%) - dotácia na kultúrne poukazy poskytovaná za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl, prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov. Čerpanie dotácie záviselo od záujmu o podujatia zo strany školských inštitúcií;

b) transfery z rozpočtu obce 357 470 € (100%) - príspevok zriaďovateľa bol v rámci 1. zmeny rozpočtu zvýšený o 23 170 € za účelom zabezpečenia trhov a jarmokov na území Mesta Topoľčany. V rámci 2. a 3. zmeny rozpočtu bol príspevok zriaďovateľa zvýšený celkovo o 16 140 € z dôvodu vyššej spotreby a zvýšeniu cien energií v priebehu roku 2019 a dodatočne vynaložené náklady na zabezpečenie trhov a jarmokov na území Mesta Topoľčany;

d) transfery z rozpočtu obce - participatívny rozpočet 900 € (100%) - Mesto Topoľčany umožnilo občanom zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prerozdelenia finančných prostriedkov aj v roku 2019 formou participatívneho rozpočtu. V rámci ponúknutých projektov si občania v oblasti kultúry vybrali Kurz spoločenského tanca. Predmetom projektu bolo poskytnutie možnosti naučiť sa spoločenské tance s lektorom na rôzne podujatia ako sú stužková, ples, svadba a podobne. Okrem osvojenia si základov spoločenského tanca boli predmetom kurzu aj zásady spoločenského správania. Dotácia bola poskytnutá vo výške 900 €, čo zodpovedalo aj výške vynaložených výdavkov.

riadky 5-6

Výdavky

riadok 7-8

- EK 610 - Mzdy a platy 229 622,60 € (95%), EK 620 - Poistné a príspevky do poisťovní 80 517,08 € (95%)

- schválené úpravy pri 1. zmene rozpočtu boli z dôvodu obsadenia pracovného miesta na zabezpečenie jarmokov a trhov. V dobe prípravy rozpočtu bolo uvažované so zvýšením platov o 10%. Schválené tarifné tabuľky pri niektorých platových stupňoch (hlavne nižšie platené profesie) boli zvýšené o viac ako 10%. So zvýšením tarifných platov súvisí aj výpočet príplatkov za sobotu, nedeľu a noc, pričom tieto boli ešte zvýšené od mesiaca máj 2019. V rámci 2. zmeny rozpočtu bolo schválené zvýšenie miezd a platov, a to presunom prostriedkov z položky rutinná a štandardná údržba.

riadok 9

riadok 10

riadok 11

- interiérové vybavenie (3 474,52 €) - jednalo sa o kancelárske vybavenie (kancelárske kreslo, stolová lampa) a kancelárske vybavenie na oddelenie kultúrno - výchovných aktivít (komody, písacie stoly, skriňa, kancelárske kreslo), linoleum a sokle v pivnici Spoločenského domu, nákup pivných setov a nákup skriniek na dámske toalety do Domu kultúry;

riadok 12

riadok 13

kazetového stropu vrátane výmeny svietidiel - 2. etapa,  oprava núdzového

zdroja, oprava kanalizácie v suteréne, servis vzduchotechniky a klimatizácie, výmena sifónov, umývadla a oprava stupačky kúrenia;

riadok 14

riadok 15

V rámci 1. zmeny rozpočtu bolo schválené zvýšenie výdavkov na odvod za filmové predstavenie v súvislosti so zvýšením príjmov za filmové predstavenia a zvýšenie výdavkov na kultúrne podujatia. Ďalšie zvýšenie rozpočtu bolo navrhnuté na ošetrenie a vyčistenie plachty party-stanu, poplatky SOZA a Ticketware a výdavky na obstaranie novej webovej stránky za účelom naplnenia legislatívnych požiadaviek.

riadok 16

čerpané výdavky predstavovali nemocenské dávky a členské príspevky (Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra, Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS) a Združenie prevádzkovateľov kín (ZPK). Nevyčerpané prostriedky boli plánované na odchodné pre zamestnancov, ktorí dosiahli dôchodkový vek.

riadok 18

Príloha č.1

Plnenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany k 31.12.2019

Príjmy      __________________________________ ________________________v €

P.č.

Funč. kl.

Kat. EK

Názov

Skutočnosť k 31.12.2019

%

Rozpočet na r. 2019

Rozpočet na r. 2019 po 1. zmene

Rozpočet na r. 2019 po 2. zmene

Rozpočet na r. 2019 po 3. zmene

1 -bežný rozpočet

1

08.2.0

210

Príjmy z vlastníctva

139 120,71

101

142 000

134 000

134 000

137 200

2

08.2.0

220

Poplatky a platby z predaja a služieb

291 409,16

126

216 700

230 900

231 520

232 050

3

08.2.0

290

Ostatné príjmy

5 071,90

100

0

4 580

5 097

5 070

4

08.2.0

310

Transfery v rámci verejnej správy

366 803,00

100

327 400

350 570

356 170

366 710

1 -bežný rozpočet

802 404,77

108

686 100

720 050

726 787

741 030

3-finančné operácie

5

08.2.0

450

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

59 954,94

100

37 199

59 955

59 955

59 955

6

08.2.0

450

Iné príjmové finančné operácie

5 100,00

0

0

0

0

3-finančné operácie

65 054,94

109

37 199

59 955

59 955

59 955

Spolu

867 459,71

108

723 299

780 005

786 742

800 985

Výdavky    ______________________________ _____________________v €

P.č.

Funč. kl.

Kat. EK

Názov

Skutočnosť k 31.12.2019

%

Rozpočet na r. 2019

Rozpočet na r. 2019 po 1. zmene

Rozpočet na r. 2019 po 2. zmene

Rozpočet na r. 2019 po 3. zmene

1 -bežný rozpočet

7

08.2.0

610

Mzdy a platy

229 622,60

95

210 500

221 800

241 000

241 000

8

08.2.0

620

Poistné a príspevky do poisťovní

80 517,08

95

76 000

79 960

84 600

84 600

9

08.2.0

630

Cestovné náhrady

287,67

72

350

350

400

400

10

08.2.0

630

Energie, voda a komunikácie

98 647,80

96

95 700

95 630

95 630

102 950

11

08.2.0

630

Materiál

18 559,64

77

16 100

21 640

20 980

24 180

12

08.2.0

630

Dopravné

1 079,02

81

2 450

2 070

2 020

1 330

13

08.2.0

630

Rutinná a štandardná údržba

36 017,94

81

45 199

64 143

44 530

44 530

14

08.2.0

630

Nájomné

1 317,12

100

450

1 140

1 140

1 320

15

08.2.0

630

Služby

287 165,51

96

273 950

290 622

293 382

297 615

16

08.2.0

640

Transfery jednotlivcom a nezisk. PO

948,29

31

2 600

2 650

3 060

3 060

1 -bežný rozpočet

754 162,67

94

723 299

780 005

786 742

800 985

2-kapitálový rozpočet

17

08.2.0

710

Nákup strojov, prístrojov, zariadení

0

0

0

0

0

2-kapitálový rozpočet

0

0

0

0

0

3-finančné operácie

18

08.2.0

810

Ostatné výdavkové finančné operácie

5 100,00

0

0

0

0

3-finančné operácie

5 100,00

0

0

0

0

Spolu

759 262,67

95

723 299

780 005

786 742

800 985

Príloha č.2

Kultúrne podujatia k 31.12.2019

Kultúrne podujatia so vstupným Kultúrne podujatia bez vstupného

Názov

Názov

Ples pre osamelých 10x

Detská faš.bavenica 3.3. 2019

Seniorské Vianoce

Fašiangy 5.3.2019

Divadlá:

Deň učiteľov 28.3.2019

RND 11.-13.1.2019 5x

Veľká noc v ľud. trad.2019

Klimaktérium 15.2.2019

Deň Zeme 25.4.2019

Manželstvo v kocke 25.3.2019

Stavanie mája 30.4.2019

Ťapákovci 2.4.2019

Deň matiek 12.5.2019

O lásce 28.4.2019

Majáles 18.5.2019

A čo ja, láska? 13.5.2019

Deň detí 31.5.2019

Rozhovory o živote 12.7.19

Otvorenie LK 1.6.19

Môj dobrý kamarát 22.9.2019

Petropavlovský jarmok 13.-15.6.

Poslední hrdinovia 22.10.2019

EUROCAMP 21.-23.6.19

Silné reči 4.11.2019

Family day, Deň zdravia 28.6.19

Mandarínková izba 26.11.19

Súťaž vo varení gulášu 29.6.19

Chlieb s maslom 16.12.2019

Letný koncert TEXAS 3.8.2019

Žochársky festival piva 20.7.2019

Topoľčianske hody 16.-18.8.19

Podujatia pre deti:

Rozlúčka s prázdninami 31.8.19

Muzikál Pinocchio 25.1.2019 3x

Veľký topoľ.jarmok 3.-5.10.19

Tárajko a Popletajka 29.9.2019

Mesiac úcty k starším 25.10.19

Cesta na severný pól 17.11.2019

Šarkaniáda 27.10.19

Vianočný koncert Miro Jaroš 2.12.

Lampiónový sprievod 14.11.19

Koncerty:

Vítanie sv. Mikuláša 5.12.19

Koncert FRAGILE 6.3.2019

Seniorské Vianoce 10.12.2019

Podujatia pre školy:

Vianoce, Vianoce v ľudov.trad.

Výchovné koncerty 18x

Silvester,dets.diskotéka ,ohňostroj

Podujatia v KD M. a V. Bedzany

Veľké Bedzany Fašiangy 26.2.19

Veľké Bedzany Stavanie mája 30.4.

Veľké Bedzany Deň matiek 11.5.

Veľké Bedzany Hody 26.5.19

Malé Bedzany Hody 8.9.2019

Veľké Bedzany Mikuláš 5.12.2019

Prehľad tržieb a návštevnosti kina

Príloha č. 3


MsKS je členom Združenia prevádzkovateľov kín, ktoré vydalo poradovník za rok 2019 a podľa kritéria - dosiahnutá tržba sa kino umiestnilo na 9. mieste z celkového počtu 88 prevádzkovateľov jednosálových kín, čím si udržalo pozíciu z roku 2018, kedy sa naše kino umiestnilo taktiež na 9. mieste z celkového počtu 88 prevádzkovateľov jednosálových kín.

Prehľad tržieb a návštevnosti kina od roku 2011:

rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

tržba v €

18 423 €

11 279 €

59 998 €

65 316 €

95 811 €

96 382 €

132 269 €

128 397 €

156 539 €

návštevnosť

- počet osôb

8 391

4 148

13 214

15 437

22 686

23 768

31 763

25 791

31 624

počet predstavení

295

212

346

291

360

377

382

366

368

prehľad tržieb v €


Poznámka: v tržbách sú zahrnuté príjmy z kultúrnych poukazov na filmové predstavenia. Cena vstupného od r. 2011 bola v priemere 2,50 €, od roku 2013 vo výške 4 €, v mesiaci október 2017 sa cena vstupného zvýšila na 5 €.

návštevnosť - počet osôb


¦ návštevnosť - počet osôb

Poznámka: V roku 2012 bola realizovaná digitalizácia kina a v roku 2014 výmena sedačiek

© 2021 Kultúra a šport Topoľčany
mm-computers.sk